Virittämöt Jätä tarjouspyyntö
Sulje

1 minuutin lukuaika

Miksi pakkaus-designiin kannattaa kiinnittää huomiota?

Featured Image

Yrityksen tuotepakkaukset ovat markkinointikeino siinä missä mainokset tai muutkin markkinointikäyttöön tarkoitetut sisällöt. Tuotepakkaukset ovat usein suunniteltu viestimään yrityksen ilmettä, mutta miksi niihin on oikeasti hyvä kiinnittää huomiota suunniteluvaiheessa?

Elämme maailmassa, jossa on lukuisia eri yrityksiä, tuotteita ja palveluita. On siis tärkeä erottua kilpailijoista. Kuluttajille syntyy mielikuvia yritysten monista eri tekijöistä - esimerkiksi maineesta, palvelusta, markkinointitoimista ja tuotteista - ja tätä mielikuvien summaa kutsutaan brändi-imagoksi. Mielleyhtymien luominen kuluttajille on elintärkeää, koska ne auttavat erottelemaan, asemoimaan ja laajentamaan brändiä kuluttajien mielissä, jotta kuluttajille syntyy positiivisia tunteita ja asenteita brändiä kohtaan. Brändejä ja tuotteita tulee markkinoille jatkuvasti lisää, mutta kuluttajat tekevät suurilta osin ostopäätöksiä juuri imagon perusteella, eikä niinkään itse tuotteen. Brändi-imago vaikuttaa myös asiakasuskollisuuteen sekä brändipääomaan ja senkin takia brändi-imagon merkitys on entistäkin korostuneempi.

Kuluttajat tekevät suurilta osin ostopäätöksiä imagon perusteella, joten ei ole ihan sama minkälaisen brändi-imagon synnytät kuluttajille kiristyvän kilpailun maailmassa.

panosta pakkauksen eri osiin

Yksi yrityksestä syntyvien mielikuvien muodostumiseen vaikuttava tekijä on tuotteiden pakkaus-design. Pakkaus on yksi brändin markkinointivälineistä ja siksi sen designilla on suuri merkitys brändin viestijänä. Designin avulla pakkaus viestii tuotteeseen ja brändiin liittyvistä piirteistä, mikä on tärkeää kuluttajalle ostopäätöstä tehdessä. Pakkaus-design koostuu useista osista ja ne voidaan jakaa graafisiin elementteihin; kuten väri, logo ja typografia sekä rakenteellisiin elementteihin; kuten muoto, materiaali ja koko. Jakotapoja on useita ja toisaalta pakkaus-design voidaan jakaa myös visuaalisiin elementteihin, eli grafiikkaan ja pakkauksen kokoon/muotoon, sekä informoiviin elementteihin, eli tuotetietoihin ja tietoon pakkaukseen käytetystä teknologiasta.

Pakkaus-design vaikuttaa kaikella sen designilla muun muassa tuotteen laadun arviointiin – sen piirteet voivat viestiä esimerkiksi ainutlaatuisuutta tai alkuperäisyyttä. Design vaikuttaa myös kuluttajien hintaodotuksiin pakkauksen houkuttelevuudella sekä laadulla, ja kuvien avulla tuote voi jäädä paremmin kuluttajien mieliin. Väreillä ja pakkauksen koolla taas voidaan vaikuttaa merkittävästi kuluttajille syntyviin mielleyhtymiin. Värit voivat kuitenkin antaa erilaisia merkityksiä ja mielleyhtymiä eri kulttuureissa, joten kohderyhmien tuntemus on erittäin tärkeää. Kulttuuri ei ole kuitenkaan ainoa tekijä, miksi ihmiset havaitsevat designia eri tavoin. Esimerkiksi samanlaisen ajattelutavan omaavat kuluttajat todennäköisimmin pitävät samantyylisestä pakkaus-designista ja tästä syystä designin avulla tuotteita voidaan kohdistaa tietyille kohderyhmille tarkasti.

Päätä, mitä haluat viestiä

Pakkaus-design ei vaikuta ainoastaan kyseisen tuotteen arviointiin vaan sen synnyttämät mielleyhtymät viestivät kuluttajille koko brändistä. Kuluttajat kykenevät arvioimaan brändin hintaluokkaa, laatua, persoonallisuutta ja attraktiivisuutta tuotepakkauksen visuaalisilla sekä tuntoaistiin perustuvilla vihjeillä. Visuaaliset elementit kiinnittävät kuluttajan huomion sekä ylläpitävät sitä ja näin auttavat kuluttajia identifioimaan brändin imagoa. Ne myös parhaimmillaan luovat positiivista kuvaa tuotteiden halutuista tuoteominaisuuksista ja parantavat niitä käsityksiä samalla parantaen koko brändin arviota kuluttajien mielissä. Pakkaus-designilla on siis merkittävä vaikutus strategisena markkinointivälineenä kilpailullisilla markkinoilla ja siksi sitä voidaan pitää olennaisena brändin viestintävälineenä. 

Pakkaus ilmentää markkinointi- ja myyntistrategioita sekä brändin arvoja, eikä ole pelkästään säiliö ja suoja tuotteelle. Panosta siis tuotteidesi pakkaus-designiin!

Asiakaslähtöisen B2B-brändin rakentaminen, osa 3: Kilpailuedun ja asiakasarvon löytäminen

Mikä on kilpailukyvyn ja kilpailuedun ero? Mitä asiakasarvo tarkoittaa? Asikakaslähtöisen B2B-brändin rakentamiseen keskittyvän blogisarjan...

Read More

1 min read

Asiakaslähtöisen B2B-brändin rakentaminen, osa 2: Visio ja missio

“Yrityksemme visiona on olla toimialan suurin, johtavin ja innovatiivisin!” Kun yritys lähtee viestinnällistämään uudistunutta strategiaansa tai...

Read More