Markkinointiajattelun kypsyys määrittelee sen, koetaanko markkinoinnilla olevan arvoa liiketoiminnan kasvattajana. Kuinka kypsä markkinointiajattelusi siis on? Neliportainen asteikko auttaa asiassa.

1. MARKKINOINTIVIESTINTÄÄ MUIDEN TOIMINTOJEN OHESSA

Markkinointia ei juuri toteuteta, tai se on oman toiminnan ohessa toteutettavaa tekemistä, jolle ei usein ole asetettu tavoitteita. Toimenpiteet ovat tuotannollisia, kuten verkkosivupäivityksiä, mainoksia ja satunnaisia tapahtumia. Ensimmäisellä portaalla asiakkaan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät ovat hinta sekä tuote- ja palveluominaisuudet. Asiakas kokee, että olet hyödykkeen tuottaja. Markkinointiviestintä on johdon näkökulmasta operatiivista toimintaa.

2. MARKKINOINTIVIESTINTÄ TUKITOIMINTONA

Markkinoinnilla on toisella portaalla joku omistaja. Usein koordinaattori tai markkinointipäällikkö. Markkinointia ajatellaan edelleen melko kapeasti markkinointiviestintänä, mutta sitä tehdään suunnitelmaan nojaten ja riittävin resursein, joten markkinointi tukee myyntityötä varsin mukavasti. Toteutukset ovat tavoitteellisia kampanjoita ja myyntiaktiivisuuteen liittyviä toimenpiteitä. Johdon näkövinkkelistä markkinointi on toimiva tukifunktio liiketoiminnalle mutta muille tekijöille se on oman työn kannalta melko merkityksetöntä.

3. MARKKINOINTI ON STRATEGINEN TOIMINTO

Kolmannella tasolla markkinointiosaaminen on keskeisessä roolissa hallituksen ja johtoryhmän tehdessä strategisia päätöksiä. Haluttu asiakaskokemus ohjaa yrityksen toimintaa laaja-alaisesti ja markkinoinnille on laadittu selkeä mittaristo liiketoiminnan tavoitteista käsin johdetusti. Tällä tasolla markkinointi luo asiakaskokemuksen, joka synnyttää vahvan asiakasuskollisuuden. Koko henkilöstö johtoa myöten kokee, että markkinoinnilla on onnistumisen merkitys ja sitä toteutetaan pääosin koko henkilöstön voimin.

4. ASIAKASLÄHTÖINEN DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA

Kaiken toiminnan ja suunnittelun keskiössä on hallituksesta alkaen asiakkaan tarpeen ja ajattelun mahdollisimman tarkka ymmärtäminen, jonka pohjalta asiakkaan kanssa ollaan vuorovaikutuksessa hänelle sopivassa ajassa ja paikassa. Markkinoinnissa hyödynnetään ennustavaa data-analytiikkaa ja toiminnot on pitkälti automatisoitu samalla kun tekoäly avustaa asiakaspalvelua. Asiakas kokee, että maailmaa tarkastellaan samoilla silmillä ja että markkinointi näkyy ja kuuluu pienintä piirtoa myöten kaikissa toiminnoissa. Johto ei koe markkinointia erillisenä saarekkeena, vaan liiketoimintaa läpileikkaavana osaamisena, joka mahdollistaa pitkälti koko toiminnan. Henkilöstön kokee markkinoinnin mahdollistavan keskittymisen asioihin, jossa he ihmisinä ovat parhaimmillaan.

Kysymys siis kuuluukin, että millä tasolla sinä olet ja mihin haluaisit päätyä?


KIRJOITTANUT

Teemu Kankainen

Päävalmentaja, partner

Mitä on markkinointi?

Markkinointi on kokonaisvaltaista toimintaa, joka kytkeytyy tiukasti yrityksen liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Sen tarkoituksena on saada uusia asiakkaita ja pitää vanhoista asiakkaista huolta.

Miksi panostaa markkinointiosaamiseen?

Markkinointi on hyvin kokonaisvaltaista ja monessa eri osa-alueessa eteenpäin vievää. Voidaan siis ajatella, että kun palkkaat markkinoijan, palkkaat samalla taloosi myös johtajuutta, joka vääjäämättä lisää myyntiä. Tai siis, jos opettelet markkinointia, opettelet samalla myös johtamista ja myyntiä.

Mistä markkinointi kannattaa aloittaa?

Markkinointi alkaa vision, tavoitteiden, kohderyhmien ja kilpailutilanteen selvittämisestä. Esimerkiksi hyvä visio kiteyttää sen tavoitetilan, mihin yritys pyrkii. Se linkittää yrityksen johonkin itseään suurempaan ja parhaimmillaan sisältää myös yrityksen arvot. Visio saa, ja sen pitääkin olla tarpeeksi kunnianhimoinen.

Digitaalisen ajan myyjältä vaaditaan paljon, sillä myyjän tulee pystyä tuottamaan asiakkaalle yhä enemmän aitoa arvoa. Tähän on selkeä syy: digitaalisessa, tiedon kyllästämässä ajassamme asiakkaan aikaa ei voi kuluttaa tuoteoksennuksella tai suoranaisella tyrkytyksellä. Hyvä nyrkkisääntö on käyttää 80% ajasta aihealueella ja tarina-alueella. Arvoa tuleekin luoda perinteisillä ja loppujen lopuksi hyvin yksinkertaisilla keinoilla. Auttamalla, palvelemalla ja luomalla asiakkaalle aidostiparas mahdollinen ratkaisu. Tällä tavalla luodaan myös luottamukseen perustuvia pitkiä asiakassuhteita, jotka ovat asiakaslähtöisen liiketoiminnan ytimessä. Digitaalisen ajan myynnin keskiössä on asiakaskokemus, jolloin toiminta ohjautuu määrätietoiseen arvon luomiseen, lävistäen kaikki yrityksen toiminnot.

HYVÄ MYYJÄ TOIMII KONSULTTINA JA NEUVONANTAJANA

Myyjältä arvoa tuottavan myynnin suorittaminen vaatii yhä enemmän empatiaa, kuuntelua ja kykyä ymmärtää syvällisesti asiakkaan liiketoimintaa. Vain tuntemalla asiakkaan liiketoiminnan ja tavoitteet, pystyy myyjä hahmottamaan, miten todellista arvoa on mahdollista luoda. Tästä syystä tuotelähtöisellä myynnillä on tänä päivänä erittäin vaikeaa menestyä. Tuotelähtöisessä myynnissä keskitytään tuotteen tai palvelun ominaisuuksiin, ei hyötyihin ja etuihin. 

Asiakashankinnassa markkinoinnin automaation työkaluilla on mahdollista tunnistaa yhä tarkemmin asiakkaan ostoprosessin vaihe. Siksi työkalujen merkitys myynnin aktiivisessa käytössä on merkittävä. Kun asiakas viimein tavataan silmästä silmään, on tapaamisen oltava laadukas ja ratkaistava asiakkaan aitoja haasteita.

Torstaina 21.3.2019 JAMKissa käydyssä Value Selling-kilpailussa opiskelijat ottivat mittaa myyntitaidoissa. Tuomaristossa istui markkinointialan ammattilaisia ja sain olla yksi heistä.

ARVOA TUOTTAVA MYYNTI JA SITÄ TUKEVA SISÄLTÖMARKKINOINTI

Arvoa tuottava myynti on strategiana hyvin asiakaspainotteista. Toimiakseen se tarvitsee myynnin ja markkinoinnin saumattoman yhteispelin ja yhteisen kielen. Markkinoinnin tehtävä asiakasymmärryksen tuottajana korostuu, sillä tuottaakseen tulosta, digitaalisiin kanaviin luodun sisällön tulee olla kohdeasiakasta aidosti puhuttelevaa. Myyjältä arvoa tuottava myynti vaatii asiakkaan sekä asiakkaan loppuasiakkaan syvällistä tuntemista.

Muistutankin tässä vaiheessa, että markkinoinnin lopullinen ja  tärkein tehtävä on aina kasvattaa yrityksen liikevaihtoa ja tulosta. Tähän tavoitteeseen on mahdollista päästä sisältömarkkinoinnin avulla, jolla saadaan aikaiseksi erinomaisia tuloksia, kun jaksaa tehdä pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä. Sisältömarkkinointi nimittäin vaatii paljon laadukasta ja puhuttelevaa markkinointiviestinnän sisältöä, joka palvelee, auttaa ja kohtaa tarkasti tunnistetun kohdeasiakkaan tarpeen.

ASIAKKAAN MENESTYS ON TÄRKEIN DRAIVERI

Jotta myyjä voi aidosti tuottaa lisäarvoa myynnissä, on myyjän pystyttävä tuottamaan konkreettisia tuloksia asiakkaan liiketoimintaan. Tämä tarkoittaa usein sitä, että myyjän on päästävä suunnittelemaan ja ideoimaan asiakkaan liiketoimintaa. Asiakkaan tulee myös kokea aidosti saavansa vastinetta rahoilleen ja tämän myyjä pystyy toimittamaan antamalla asiakkaalle ratkaisuja hänen tiedostamiin ja vielä tiedostomattomiin ongelmiin. Hyvä myyjä haluaa asiakkaansa menestyvän.

millainen on hyvä myyjä
Tunnelmia JAMKin Value Selling -myyntikilpailun jälkeen. Kuva täältä.

MAAILMAN PARHAAN MYYJÄN MIELENMALLI

Parhaat myyjät ovat kokemukseni mukaan perusluonteeltaan positiivisia, rehellisiä ja asiakkaalle parhaita ratkaisuja etsiviä. He uskaltavat olla persoonallisia ja kuuntelevat enemmän kuin itse puhuvat. Kukapa ei arvostaisi myyjää, joka tuo vahvasti omat näkemyksensä esille hyvien perusteluiden kera. Haluan myös oppia myyjältä jotain uutta ja aidosti tuntea, että olen hänen ainoa asiakkaansa. Aito ja vilpitön persoona vetoaa globaalisti ja yleensä tämän muistamalla ei voi mennä kovin pahasti pieleen.

Lue lisää Value Selling -kilpailusta täältä.


KIRJOITTANUT

Katja Asikainen

Liiketoimintajohtaja, markkinointiviestintä

Markkinointi on ennenkaikkea investointi

Ylivoimaisen tuotteen tai palvelun ohella asiakkaiden pitäminen ja uusien asiakkaiden hankkiminen, eli markkinointi, on yrityksen menestyksen perusta. Liiketoiminnan kasvattaminen siis edellyttää yrityksen varojen käyttämistä markkinointitoimenpiteiden suorittamiseen. Usein markkinointi kuitenkin nähdään vain myynnin tukitoimintona ja siihen sijoitetut rahat kulueränä, vaikka oikein suoritetut markkinointitoimenpiteet ovat teknologian kehittymisen myötä mitattavissa ja lisäävät yrityksen pääomaa.

Miksi ja miten parantaa asiakaskokemusta?

Parempia kokemuksia tuottamaan kykenevät yritykset pärjäävät erinomaisesti kiristyvässä kilpailutilanteessa. Ylivoimainen tuote tai palvelu ei yksistään riitä, koska asiakas voi silti valita kilpailijan tarjouksen paremman asiakaskokemuksen vuoksi. Kokemukset muokkaavat asiakkaiden mielikuvaa yrityksestä, tuotteesta ja palvelusta ostoprosessin aikana sekä vaikuttavat asiakkaan uudelleenostoaikomukseen

Mistä markkinointi kannattaa aloittaa?

Markkinointi alkaa vision, tavoitteiden, kohderyhmien ja kilpailutilanteen selvittämisestä. Esimerkiksi hyvä visio kiteyttää sen tavoitetilan, mihin yritys pyrkii. Se linkittää yrityksen johonkin itseään suurempaan ja parhaimmillaan sisältää myös yrityksen arvot. Visio saa, ja sen pitääkin olla tarpeeksi kunnianhimoinen.

Markkinointi alkaa vision, tavoitteiden, kohderyhmien ja kilpailutilanteen selvittämisestä

Oletteko aloittamassa markkinoinnin toimenpiteitä? Vai teettekö kenties jo yhtä sun toista, mutta tuloksia ei tunnu syntyvän odotetulla tavalla? Toimiva markkinointi on selkeää, johdonmukaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Se vaatii pohjatyötä ja asioiden miettimistä kunnolla. Ennen markkinointitoimenpiteiden suorittamista kannattaa varmistaa, että ainakin nämä perusasiat ovat kunnossa.

Visio

Visio voi joskus tuntua höttöiseltä sanahelinältä. Ajatuksella ja huolellisesti muotoiltuna se kuitenkin toimii hyvänä työkaluna ei ainoastaan markkinoinnissa, mutta myös johtamisessa. Parhaimmillaan visio toimii motivoivana johtotähtenä, jota kohti pyrkiä, ja joka ohjaa myös silloin kun muuten ollaan vähän eksyksissä.

Hyvä visio kiteyttää sen tavoitetilan, mihin yritys pyrkii. Se linkittää yrityksen johonkin itseään suurempaan ja parhaimmillaan sisältää myös yrityksen arvot. Visio saa, ja pitääkin olla tarpeeksi kunnianhimoinen. Liian helposti saavutettava visio ei motivoi ketään. Myöskään taloudellisia tuloksia maksimoiva visio harvemmin innostaa koko yritystä mukaan. Vision onkin tärkeä olla sellainen, johon koko henkilöstö voi sitoutua, ja jonka he voivat kokea omaksi ja tärkeäksi.

Tavoitteet

Korkealentoisemman vision saavuttamiseksi tarvitaan konkreettisia tavoitteita. Ne on selkeintä pilkkoa pienempiin osiin ja laittaa järjestykseen. Jari Sarasvuon sanoin: Matkaa ei voida jatkaa sieltä, missä ei olla vielä. Mitä haasteita siis täytyy ratkaista lyhyellä ja mitä pitkällä aikavälillä? Mitkä asiat tällä hetkellä estävät tavoitteiden toteutumista? Tavoitteiden avulla siis konkretisoidaan se, mihin ollaan menossa ja miten sinne päästään. Tavoitteille on hyvä määrittää myös mittarit, jotta voidaan helposti seurata ja mitata niiden onnistumista. Lyhytnäköinen toiminta johtaa helposti tulipalojen sammutteluun ja kestämättömien hätäratkaisujen keksimiseen. Siksi suunnitelmallisuus on tärkeää.

Kohderyhmät

Jotta voitaisiin määritellä, miten asioita kannattaa tehdä, täytyy ymmärtää kenelle niitä tehdään. Yllättävän usein tulee vastaan tilanne, ettei yritys ole miettinyt, keitä heidän asiakkaansa oikein ovat. Millainen on tyypillinen asiakas? Millaisia asioita hän arvostaa? Entä millaisista asioista hän suuttuu? Millaisia medioita hän käyttää? Mitä paremmin yritys ymmärtää kohderyhmäänsä sen parempi. Ymmärryksen tärkeys korostuu erityisesti viestinnässä. Ei auta vaikka yrityksen tuotteet tai palvelut olisivat kuinka hyviä, jos viesti siitä ei tavoita asiakasta. Viestinnän täytyy tavoittaa kuulijansa oikeissa kanavissa, oikeaan aikaan, ja olla myös sisällöllisesti vastaanottajaa kiinnostavaa, eikä tällaista viestintää saavuteta ymmärtämättä kohderyhmää.

Kilpailutilanne

Sen lisäksi, että täytyy ymmärtää asiakasta, pitää ymmärtää myös muuta pelikenttää. Kilpailijoita ovat saman tuotteen tai palvelun tarjoajien lisäksi yritykset, jotka auttavat ratkaisemaan saman ongelman kuin sinun tuotteesi ratkaisee. Esimerkiksi taksien kanssa kilpailee muiden taksien lisäksi mm. julkinen liikenne, yksityisautoilu ja pyöräily.
Kilpailu asiakkaiden huomiosta ja rahoista on yhä kovempaa, eikä siinä enää pärjää jos ei erotu massasta. Yrityksen täytyy ymmärtää mikä heitä yhdistää kilpailijoihin ja mikä erottaa heidät muista. Kilpailuedun luomiseen ei riitä, että yrityksellä on muista erottavia tekijöitä, vaan erottavien ominaisuuksien täytyy olla myös sellaisia, joita asiakkaat arvostavat ja pitävät tärkeinä.


Vieraileva kirjoittaja

Linda Holma

Yllättävä totuus markkinoinnista liiketoiminnan kasvun moottorina

Miksi puhumme visiosta ja systemaattisesta kasvumarkkinoinnista, kun asiakas kysyy keinoja kasvun buustaamiseen? Syy on yksinkertainen – koska haluamme tehdä suomalaisista maailman parhaan markkinointikansan. Tämä edellyttää innostusta ja suuntaa tekemiselle, tekijöitä ja osaamista sekä tavoitehakuisuutta. Aava & Bangin uudet kasvumarkkinointiohjelmat rakentuvat näiden peruspilareiden varaan.

Saan itse työskennellä rinta rinnan kasvuhakuisten pk-yritysten ja kehittymishaluisten markkinoinnin tekijöiden kanssa. Markkinointi on näiden kasvuhakuisten yritysten mahdollisuus, mutta myös niiden suurin este. Kentän kokemuksen ja tutkimusten pohjalta olemme huomanneet, että onnistuneilla kasvutarinoilla on vähintään kolme yhteistä tekijää.

Innostus ja suunta luovat pohjan kasvulle

Otetaan alkuun esimerkki Adam Grantin (2007) toteuttamasta tutkimuksesta, jossa yliopistolle varainkeruutyötä tekeville puhelinmyyjille järjestettiin viiden minuutin tapaaminen muutaman stipendin saaneen opiskelijan kanssa – siis niiden samojen nuorten, joiden kouluttautumisen yliopiston tekemä varainkeruutyö oli mahdollistanut. Kuukausi tämän nopean tapaamisen jälkeen nämä samat puhelinmyyjät käyttivät 142 % enemmän aikaa puhelimessa ja keräsivät 171 % enemmän rahaa kuin aiemmin.

Mietitkö, mitä tämä muutos voisi merkitä sinun kasvutavoitteidesi näkökulmasta? Niin mekin. Siksi uskomme, että innostus ja suunta luovat pohjan kasvulle. Ja kyllä – hyvin laaditulla Excelillä on aina paikkansa yrityksen kehittämisessä. Koska suurin osa meistä syttyy enemmän tarinoista kuin kaavioista, on syytä varmistaa, ettei nousujohteisen käyrän tavoitteleminen ole ainoa kasvun motivaattori.

Kasvu tarvitsee tekijöitä ja osaamista

Kuten toimitusjohtajamme Pete kirjoitti blogissaan vuoden alussa, Aava & Bang hakee kasvua ihmisistä ja osaamisesta käsin. Tätä samaa kasvumallia viemme eteenpäin kentällä käynnistyneiden kasvumarkkinointiohjelmiemme avulla. Siinä missä rohkea markkinointibudjetti luo pelikentän markkinoinnille (ks. kollegani Hanna-Riikan blogi), ei tuloksia synny ilman oikeaa tiimiä ja tekijöitä.

Tutkimukset osoittavat, että markkinointiosaamiseen satsaaminen on nousussa. Tarve lähtee yrityksissä tunnistetuista osaamisvajeista kuten esimerkiksi digitaalisesta markkinoinnista, asiakkuuksien kehittämisestä ja johtamisesta sekä markkinointi-innovaatioista. Silti markkinointiosaamisen kehittämiseen panostetaan vielä harmittavan vähän. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan valmentamiseen satsattiin vuonna 2016 vain 3,8 % markkinointibudjetista.

Väitän, että markkinointiosaamiseen panostaminen tuo enemmän tuloksia kuin usein irralliseksi jäävät yksittäiset kampanjat. Jos osaamisen päivittämistä ei pidetä agendalla, on yrityksen kohtalona seurata markkinoinnin trendien perässä eikä rakentaa niitä itse. Lisäksi uuden tekijän rekrytoiminen ja unelmien työpaikan rakentaminen markkinoinnin kentällä on mukava plussa yrityksen positiivisen kasvukäyrän rinnalla.

Tavoitehakuinen kasvumarkkinointi takaa nousukiidon

Sitten se vaikein pala. Eli systemaattisuus ja kokonaisvaltaisuus. Ei riitä, että tekee yhden timanttisen kampanjan tai ansiokkaan vuosikellon. Tutkimuksissa on havaittu, että intohimoisesti kvartaalimallilla tulosta hakevat yritykset tekevät pitkällä tähtäimellä vähemmän kasvua (ne myös usein satsaavat vähemmän tutkimukseen ja kehittämiseen, mikä voi osaltaan selittää tulosta).

Tavoitehakuinen kasvumarkkinointi elää ja hengittää systemaattisesta tekemisestä, toimenpiteiden jatkuvasta seurannasta ja kehittämisestä sekä organisaation ja asiakkaiden osallistamisesta. Uusi markkinoinnin malli ei tuo tuloksia, jos yrityksen henkilökunta ei tiedä siitä tai sen läpivieminen ei ole esillä johtoryhmässä säännöllisesti.

Jos vielä mietit, miksi markkinointiin ja markkinointiosaamiseen panostaminen kannattaa, niin yksinkertaistetaan asiaa hieman. Tässä tulee se otsikossa luvattu yllättävä totuus markkinoinnista. Markkinointihan on sitä, miten asiakkaita saadaan ja miten niitä pidetään. Jos et tee bisnestäsi asiakkaita varten, niin keitä sitten?

Yhdistimme kentän opit tiiviiksi kasvuohjelmaksi

Kehittämämme kasvumarkkinointiohjelmat rakentuvat näiden näkökulmien varaan. Kasvuohjelmamme sisältävät aina kaksi kulmaa: yritysten markkinointitoimintojen kehittämisen kasvumarkkinoinnin keinoin sekä markkinointiosaamisen valmentamisen. Näin varmistamme, että markkinointiin laitetut eurot tuovat tulosta arjessa. Markkinointiosaamisen valmentaminen voi kiinnittyä yrityksen tarpeesta riippuen esimerkiksi markkinoinnin johtamiseen tai markkinoinnin tekijän rekrytoimiseen ja sparraamiseen.

Toimintamallimme nojaa yhdessä tekemiseen ja vertaisoppimiseen, mikä tuo yrityksille kaivattua peilipintaa oman toiminnan peruslähtökohtien kirkastamiseen. Yhteisten valmennuspäivien ja yrityskohtaisen sparrauksen aikana läpikäytävät kasvumarkkinoinnin stepit takaavat puolestaan oikean suunnan sekä nopeasti tuloksia tuottavan systemaattisen ja mitattavan tekemisen. Mallimme mukaisesti jokaisen yrityksen markkinointisuunnitelma myös happotestataan asiantuntijoiden ja asiakkaiden toimesta.

Kasvun tavoitteleminen on kiehtovaa, mutta ihan varmasti se nostaa enemmin tai myöhemmin myös tuskan hien pintaan. Se pakottaa näkemään mahdollisuuksia siellä, missä muut näkevät esteitä. Se vaatii kovaa työtä, lukemattomia toistoja ja rohkeutta. Se edellyttää kykyä jatkuvaan kehittymiseen ja oman osaamisen vahvistamiseen. Ja ennen kaikkea se vaatii kirkkaan vision tulevaisuudesta sekä innostusta ja osaamista kasvun mahdollistamiseen. Tätä matkaa ei kuitenkaan tarvitse rämpiä yksin läpi.

Oletko valmis aloittamaan yhteisen kasvutarinan kanssamme?

Case Pohjois-Savon Markkinointivirittämö 2.0

Markkinointivirittämö 2.0 on kasvuhakuisten pk-yritysten ja tulevaisuuden markkinoinnin osaajien tarpeisiin kehitetty uusi kasvuohjelma, joka haastaa perinteiset valmennukset ja yritysten kehittämisohjelmat. Kuuden kuukauden mittainen kasvuohjelma koostuu kahdesta kasvupolusta, joista toinen on suunnattu kasvuhakuisille pk-yrityksille ja toinen urapolulla uutta suuntaa hakeville osaajille. Pk-yrityksille räätälöidyn kasvupolun tavoitteena on tukea yritysten kasvua ja kilpailukykyä sekä varmistaa kasvunäkymien jatkuvuus rekrytoimalla yritykselle uusi osaaja. Pohjois-Savon Markkinointivirittämö 2.0 -kasvuohjelmassa on mukana 15 pk-yritystä, joiden tarpeisiin etsimme ja valmensimme tulevat markkinoinnin tekijät. Kasvuohjelma toteutetaan ESR-rahoituksella yhteistyössä Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa. Parhaillaan käynnissä oleva kasvuohjelma saa seuraavaksi jatkoa helmikuussa käynnistyvästä Pirkanmaan Markkinointikiihdyttämö -kasvuohjelmasta.

Tehdään yhdessä suomalaisista maailman paras markkinointikansa!


Kirjoittaja

Vilja Laaksonen

Liiketoimintajohtaja, valmennusliiketoiminta

Kirjoittaja on sekä hyvin laadituista Exceleistä että koukuttavista tarinoista innostuva viestinnän tohtori, joka toimii Aava & Bangin markkinointiohjelmien asiakkuusjohtajana.


Inspiraationa tähän tekstiin on saatu:

Grant, A., Grant, E., Chen, G., Cottone, K., Lapedis, D. & Lee, K. (2007). Impact and the art of motivation maintenance: The effects of contact with beneficiaries on persistence behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 103(1), 53–67.

Henry, P. (2017) Why some startups succeed (and why most fail): https://www.entrepreneur.com/article/288769

Moorman, C. (2017). Spending on marketing knowledge: https://www.forbes.com/sites/christinemoorman/2017/06/06/spending-on-marketing-knowledge/#6b86e788e2b4

Pink, D. (2009) Drive: The suprising truth about what motivates us. (nauti kohokohdat videoversiona: https://www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation?language=fi)

The CMO Survey. (2017): https://cmosurvey.org/results/august-2017/

Markkinointivinkkejä, joilla teet vaikutuksen milleniaaleihin

Milleniaalit, Y-sukupolvi, Nettisukupolvi… Rakkaalla lapsella on monta nimeä. 80-luvulla sekä 90-luvun puolivälissä syntyneet nuoret aikuiset muodostavat noin puolet tämän hetken työvoimasta ja heitä arvioidaan olevan maailmassa 1,8 miljardia. Aiempiin sukupolviin verrattuna he ovat kasvaneet globaalissa digimaailmassa ja arvostavat hieman eri asioita kuin vanhempansa tai isovanhempansa: yksilöllisyyttä, suvaitsevaisuutta, vapautta ilmaista tunteitaan, joustavuutta sekä itsensä toteuttamista. Nämä arvot peilautuvat milleniaalien ostokäyttäytymiseen ja heidän suhtautumiseensa markkinointiin.

Onko tämä sukupolvi asiakaskohderyhmänä huomioitu yrityksesi markkinoinnissa? Mikäli yrityksesi on pohtinut brändäystä, some-näkyvyyttä, tarinallistamista, sisällöntuotantoa ja digistrategiaa – hyvä. Olet jo oikeilla jäljillä.

Sattumoisin olen myös itse milleniaalisukupolven edustaja. Vaikka en lokeroinnista pidä, näillä ensimmäisessä kappaleessa mainituilla kriteereillä, minun on pakko myöntää jossain määrin samaistuvani tähän sukupolveen. Markkinoinnin ammattilaisena olen pohtinut, mitä tämä tarkoittaa yrityksille, jotka tarjoavat minulle milleniaalisukupolven edustajana palveluitaan ja tuotteitaan? Ajatustyöni tuloksena aivoissani on syntynyt vinkkilista, jonka kohdat toivoisin yritysten sisäistävän ennen kuin ottavat ristikseen kaltaiseni asiakkaan.

1. Brändisi arvojen tulee näkyä ja kuulua

Voitat milleniaalit puolellesi vahvalla brändillä. Brändisi tulee näkyä, kuulua, tuoksua, maistua sekä tuntua joltakin luissa ja ytimissä. Jutun juju piilee tässä: milleniaalit eivät oikeastaan välitä yrityksesi brändistä – he välittävät vain omastaan.

Milleniaalit valitsevat brändin, joka kuvastaa ja tuo näkyville heidän omia henkilökohtaisia arvojaan. Henkilöbrändin rakentaminen (personal branding) on ollut tapetilla jo jonkin aikaa esimerkiksi työnhaussa ja oman some-kanavan sisällössä. Olen monesti pohtinut, mitä esimerkiksi Facebook-tilini sisältö sanoo minusta. Kehtaanko julkaista nasevan mielipiteeni julkisella foorumilla tietäen, että sen saattaa lukea äitini tai työnantajani? Minun kohdallani brändäys konseptina ulottuu siis yksityiselämääni, eli aika henkilökohtaiselle tasolle. Viestin itsestäni ja arvoistani jotain aina, kun julkaisen somessa artikkelin jostakin yhteiskunnan epäkohdasta, yritys-tai tuotearvostelun tai jopa salilla ottamani selfien asuvalinnastani (mustaa Adidasta päästä varpaisiin, uteliaalle). Brändääminen on ulottunut kohdallani aika henkilökohtaiselle tasolle, enkä usko olevani yksin tässä ajatusmaailmassa.

Milleniaalien keskuudessa yksi suosituimmista brändeistä on Airbnb, joka on onnistunut vetoamaan nuoriin matkailijoihin tuomalla markkinoinnissaan ja liiketoimintakonseptissaan esiin ihmiskeskeisyyden, elämyksellisyyden ja yksilöllisyyden arvot. Mikä onkaan intiimimpää kuin vierailla toisen kodissa ja kokea uusi kaupunki tai maa paikallisen silmin? Jokainen koti on yksilöllinen ja jokainen vierailu elämys itsessään.

Milleniaalisukupolven edustajiin kohdistuvaa markkinointia mietittäessä kannattaakin kysyä: Kuinka vahva yrityksesi brändi on? Mitä arvoja yrityksesi heijastaa asiakkaan silmin?

2. Brändisi on kestettävä kriittinen tarkastelu

Milleniaalit ovat erittäin analyyttisia ja tarkkoja ostajia. He tekevät huolellista taustatyötä ennen ostopäätöstä, sillä diginatiiveina heillä on saatavilla nopean googlauksen päässä arvosteluja, vertailuja ja realistisia käyttäjien kuvia sekä video-esittelyitä. Silotelluista tuotekuvista ei siis ole apua jos ne eivät vastaa todellisuutta! itse arvostan yrityksen läpinäkyvyyttä: haluan tietää missä, miten ja kenen valmistama tuote on. Vaikken viitsisikään paneutua tuotteen alkuperän yksityiskohtiin, brändin uskottavuus kärsii silmissäni, mikäli nämä tiedot eivät ole helposti ja nopeasti saatavilla. Onko yrityksesi toiminnassa jotain sellaista, mikä ei kestä päivänvaloa?

3. Ostopolun on oltava lyhyt ja vaivaton kulkea

Milleniaalien odotukset ovat korkealla. He odottavat saavansa kaiken heti, yksinkertaisella prosessilla ja mieluiten räätälöitynä omiin tarpeisiinsa. “Time is money” ja ajan säästämiseksi milleniaalit ovat valmiita piippaamaan itse ruokaostoksensa Prisman itsepalvelukassalla. Laadukkaan asiakaspalvelun käsite ei ole enää pelkästään kiva ja palveluintoinen tyyppi pikaruuan kassamyyjänä, vaan siihen kuuluu mahdollisuus tilata ja maksaa kebab-ateria puhelinsovelluksella pilkun jälkeen. Milleniaalihan ei jonota jos ei ole pakko!

4. Ymmärrä, että markkinoit markkinoijille

Väitän, että milleniaalit puhuvat sujuvasti ”markkinointia”, koska he ovat omaksuneet brändäämisen ja brändiviestinnän jalon taidon sosiaalisessa mediassa sekä työmarkkinoilla. Digimaailman kasvatit kohtaavat päivittäin jos jonkinlaista markkinointiviestintää. Olemme luontaisia skeptikkoja. Omalta kohdaltani kiitän tästä ylä-asteen äidinkielen ja historian opettajiani, jotka kannustivat harjaannuttamaan medialukutaitoa. Sukupolveani on lapsuudesta asti opetettu, ettei kannata pureksimatta niellä kaikkea tietoa, mitä meille tuputetaan. Kannattaa siis muistaa, että myös markkinointiviestintääsi arvioidaan kokeneella silmällä. Vanhanaikainen call-to-action ”Osta nyt!” vaatii toimiakseen hyvät perustelut ja mielellään tunnepitoisen suhteen luomisen asiakkaaseen, esimerkiksi tarinallistamisen kautta.

Jos haluat tutustua vielä paremmin milleniaaleihin, katso ohessa oleva videohaastattelu, jossa jyväskyläläisen Tapahtumatoimisto Elämystuotannon perustaja, milleniaali ja Millenial Boardin jäsen Soile Niinikoski kertoo, kuinka teet markkinoinnillasi vaikutuksen tähän ryhmään.

Markkinointivirittämöjen osaajat ne tuntevat: Sosiaalisen median trendit 2019

Me Aava & Bangillä olemme, kuten ehkä tiesittekin, tekemässä suomalaisista maailman parasta markkinointikansaa. Kukin bangilainen toteuttaa tätä tehtävää omalla tavallaan – minäkin AD:na ja suunnittelutiimin esimiehenä yleensä enemmän asiakkuusprojekteissa työskennellen. Käytännössä siis kädet näppäimistöllä ja piirtopöydällä, yritysilmeitä ja konsepteja suunnitellen, sähköposteja kirjoitellen. 

Viime kuukausina olen päässyt Markkinointivirittämö-koulutusohjelmamme kautta ihan eturintaman tehtäviin; matkasaarnaajaksi maailmalle moikkaamaan mahtavia osaajaryhmiämme. Toistaiseksi olen ehtinyt vierailla viidellä eri paikkakunnalla. Osaajien kanssa olemme pohtineet brändin visuaalisuuden johtamista erityisesti sosiaalisen median kanavissa, ja testailleet myös erilaisia kevyitä työkaluja, joilla kuka tahansa pystyy luomaan visuaalisesti johdonmukaisia materiaaleja muutamaan nyrkkisääntöön tukeutuen.

Olemme myös keskustelleet paljon sosiaalisesta mediasta jatkuvasti muuttuvana ympäristönä. Lähes kaikkien ryhmien kanssa on loppukevennyksenä tehty pieni tutkimustehtävä: mitä internet kertoo meille sosiaalisen median trendeistä vuodelle 2019?

Tässä yhteenveto osaajien löydöksistä teidänkin iloksenne!

https://bang.fi/2019/sosiaalisen-median-trendit-2019/

Sosiaalisen median trendi 1: Kriittisyys ja vastuullisuus

Aina ajan hermolla olevat osaajamme lähtivät viemään sometrendi -keskustelua rohkeasti yhteiskunnallisiin asioihin. Kuuma vaalikevät lähestyy, miten tämä näkyy some-käyttäytymisessä? Tullaanko myös meillä kokemaan ilmiö nimeltä #vaalihäirintä? Kantavatko sosiaalisen median jättiläiset vastuunsa alustojensa käytön valvonnassa? Somejätit ovat lisäksi kokeneet melkoisia kolauksia, kun kohut tietovuodoista ja tietojen väärinkäytöstä ovat seuranneet toisiaan. Miten luottamus palautuu, vai palautuuko se? Koetaanko vielä suurempia joukkopakoja esimerkiksi Facebookista?

Miten sinä voisit kannustaa omaa yhteisöäsi toimimaan?

Arvokeskusteluun liittyvät tietenkin myös kestävän kehityksen ja ekologisuuden teemat. Syksyllä julkaistu IPCC:n ilmastoraportti puhuttaa edelleen. Vastuu ympäristöstämme ja sen tulevaisuudesta on yhteinen. Viherpesua kannattaa silti omassa viestinnässä välttää – kuluttajat ovat myös yhä kriittisempiä näennäistoiminnan ja päälleliimatun ekologisuuden suhteen. Monella on silti halu osallistua ja tehdä töitä muutoksen eteen. 

Myös henkilökohtainen hyvinvointi ja vastuu siitä on jatkuvasti yhä tärkeämpi teema. Vahvin treenaus-trendik on lepo ja palautuminen, ja haluamme myös sosiaalisessa mediassa välttää hälinää sekä vaatia aitoja sisältöjä -#someähky on nimittäin todellista. Ole siis vastuullinen ja ennen kaikkea laadukas viestinnässäsi. Aidot ja hyödylliset sisällöt ovat valttia, ne eivät tuhlaa ihmisten aikaa eivätkä kiristä hermoja.

Kriittisyyden ja vastuullisuuden sisältöideat:

 • Ole rohkea, ota kantaa! Tartu epäkohtiin ja varmista, että teidän somekanavissanne ja niiden kommenttipalstoilla ei hyväksytä öykkäreitä eikä kiusaajia. Tehdään yhdessä sosiaalisesta mediasta parempi paikka!
 • Kerro aitoja tarinoita, vetoa tunteisiin! Kannusta ihmisiä osallistumaan ja toimimaan yhdessä.
 • Varmista, että yrityksesi toiminta kestää tarkastelua myös vastuullisuusasioissa. Jos epäkohtia löytyy, kerro niistäkin rohkeasti ja lähde korjaamaan asiaa. Näin teki esim. S-ryhmä.
https://bang.fi/2019/sosiaalisen-median-trendit-2019/

Sosiaalisen median trendi 2: Live

Videon trendikkäin muoto on tietenkin live-video! Joko sinä esiinnyt luontevasti kännykkäkameran live-streamissa? Nyt kipin kapin harjoittelemaan! Ammattikuvaajan ottamat poseeratut valokuvat kalpenevat tehossaan käsivaralta kuvatulle live-videolle. Mikäpä olisikaan parempi tapa kertoa tuotteistasi ja palveluistasi, kuin esitellä niitä tositoimissa tai järjestää vaikka avoin kysymys- ja vastaus -sessio (Q&A).

Mikä on seuraava norppalive?

Live-sisältöideat:

 • Loikkaa livelähetykseen tai päivitä ainakin mahdollisimman reaaliajassa. Hyödynnä kanavien story-ominaisuuksia (esim. Instagram Stories ja Facebookin Tarinat).
 • Kokeile ennakkoluulottomasti: olisiko seuraava norppaliven kaltainen ilmiö lähetys teidän kahviautomaatiltanne?

Sosiaalisen median trendi 3: Vaikuttajamarkkinointi

Kuten jo pari edellistä vuotta ovat osoittaneet, vaikuttajamarkkinointi on edelleen in. Painopiste on kuitenkin siirtymässä suurista, omaa media-imperiumiaan pyörittävistä vloggareista ja bloggareista mikrovaikuttajiin. Kohdan 1 kriittisyys ja someähkyn pelko lienee taustavaikuttajana tässäkin; haluamme aitoja sisältöjä, emme media-ammattilaisten sisältöyhteistyö-postauksia. Tai ainakin uskomme ensimmäisiä paremmin…

Sosiaalinen kuuntelu – tiedätkö mitä brändistäsi puhutaan?

Sosiaalinen kuuntelu on tämän trendin toinen puoli. Brändien kannattaa tarkkailla mitä niistä sosiaalisen median kanavissa puhutaan. Lähde mukaan keskusteluun, yllätä käyttäjäsi: me kuuntelemme ja huomaamme, meitä kiinnostaa mitä mieltä te olette! Pidä silmällä myös kilpailijoitasi ja toimialaa laajemminkin.

Vaikuttajamarkkinoinnin sisältöideat:

 • Tuntuuko blogi-yhteistyönne hintavalta? Mitä jos jakaisitkin budjetin useamman pienemmän yleisön bloggarin tai vaikuttajan kesken?
 • Älä jää odottamaan yhteydenottoja! Ota itse rohkeasti yhteyttä ja osallistu keskusteluihin somekanavissa – kuuntele korvat höröllä!
https://bang.fi/2019/sosiaalisen-median-trendit-2019/

Sosiaalisen median trendi 4: Kohdistaminen

Kohdistaminen on vuonna 2019 entistäkin tarkempaa. Paikasta parrasvaloissa kamppaillaan nyt niin kiivaasti, että mainonta vyöryy yhä voimakkaammin myös yksityisinä pitämiimme kanaviin: messengereihin ja muihin keskustelupaikkoihin.

Uusi kohderyhmä: Generation Z.

Uusi sukupolvi on astumassa esiin kohderyhmänä: joko te mietitte, mitä generation Z (synt. 1995 jälkeen) teistä ajattelee? Tämä entisiä sukupolvia nopealiikkeisempi ikäryhmä liikkuu sosiaalisessa mediassa kuin kala vedessä ja on siellä myös merkittävä vaikuttaja. Onhan viestintänne tätä sukupolveakin silmällä pitäen oikeasti monikanavaista ja ennen kaikkea elämyksellistä?

Kohdistamisen sisältöideat:

 • Kun astut ihmisten henkilökohtaiselle some-reviirille, tee se ajatuksella. Varmista, että viestinne tuottaa vastaanottajalle aitoa lisäarvoa. 90% hyödyllistä tietoa, 10% myyntiä on tässäkin hyvä nyrkkisääntö.
 • Kohdistaminen on parhaimmillaan erinomaista asiakaspalvelua. Hanki siis tähän hyvät työkalut ja tarvittaessa toteuttajakumppanit, sillä kohdistaminen kannattaa varmasti!
https://bang.fi/2019/sosiaalisen-median-trendit-2019/

Sosiaalisen median trendi 5: “Uudet” teknologiat

Elämyksellisyys ja kokemuksellisuus trendaavat edelleen vahvasti. Huomasithan että Youtube on eriyttänyt VR-sisällön omalle kanavalleen? AR-toteutuksia on nähty jo maitopurkissakin. Ääniohjaus on yhä yleisempi ja ehdottomasti hyödyllinen toiminto monen meidän arjessa. Oletko pohtinut, mitä tämä tarkoittaa sisältöjen kannalta? Ääneen lausuttuina hakukysymykset muotoillaan hieman toisin kuin kirjoittaen. Ole siis hereillä!

Mieti miten sinä teet äänihakuja. Löytyykö teidän brändinne helposti?

Podcastit ovat sinällään vanha juttu, mutta opas-buumin jo hieman laannuttua veikkailimme, että podcastit tulevat vielä nostamaan päätään.

Uusien teknologioiden sisältöideat:

 • Uudet teknologiat kutsuvat myös osallistumaan entistä enemmän. Anna asiakkaillesi mahdollisuus vaikuttaa päivitystesi sisältöön.
 • Tutustu VR:n mahdollisuuksiin: toteutukset tulevat jatkuvasti huokeammiksi hinnoiltaan, hyödynnä siis uutuusarvo vielä kun mahdollista!
 • Podcast on hieno media, joka mahdollistaa esimerkiksi syvälliset keskustelut tai haastattelut. Haluaisitko haastatella alanne edelläkävijöitä, ja pukata ilmoille vaikka muutaman jakson podcast-tuotantokauden? Ota asia ainakin mietintään!

Ylläolevien lisäksi ryhmissä veikkailtiin, että söpöt eläimet (erityisesti kissavideot) trendaavat vahvasti edelleen myös vuonna 2019. Jäädään siis mielenkiinnolla odottamaan, miltä vuosi 2019 sosiaalisessa mediassa tulee näyttämään!


Kirjoittanut

Anna-Kaisa Reed

AD

Ensimmäinen kuukausi työharjoittelijana

Viikko sitten tuli tasan kuukausi siitä, kun istahdin ensimmäistä kertaa työpöytäni ääreen täällä Aava & Bangilla. Muistan, kuinka vaikeaa edellisenä iltana oli saada unta. Ei siksi, että pelottaisi. Vaan siksi, koska olin niin innoissani, etten olisi malttanut edes nukkua! Kuukausi on lyhyt aika, mutta samaan aikaan tuntuu siltä, kuin olisin ollut jo paljon pidempään osana tätä yhtä suurta perhettä. Mitä kaikkea ensimmäinen kuukausi onkaan pitänyt sisällään ja millaista on työskennellä Aava & Bangilla?

Kohti unelmatyötä

Kiinnostuin markkinoinnista jo kymmenen vuotta sitten, kun kartoitimme tulevaisuuden haaveitamme muiden 9.luokkalaisten kanssa. Olen kiitollinen siitä, että löysin ns. oman polkuni jo niin aikaisin. Tällä hetkellä olen juuri siinä työtehtävässä, josta silloin 15-vuotiaana haaveilin. Aika uskomatonta, eikö? Matka tähän pisteeseen ei ole ollut helppo, sillä jouduin kolmena keväänä peräkkäin pettymään, kun kauppakorkeakouluun pääsy jäi muutaman pisteen päähän. Yliopistoon meneminen oli ollut minulle aina itsestään selvää, mutta onneksi päätin kolmantena hakukeväänä laittaa vaihtoehdoksi myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun.

Aloitin opiskelun ammattikorkeakoulussa kolmisen vuotta sitten, enkä voisi olla tyytyväisempi siihen, kuinka asiat lopulta menivät. Ensimmäisen vuoden lopussa tulin kuuden muun vuosikurssilaiseni kanssa valituksi brändiosaaja-kärkeen, jonka myötä olen keskittynyt opinnoissani mm. asiakasymmärrykseen, markkinoinnin suunnitteluun, brändistrategioihin sekä brändin johtamiseen, markkinointiviestintään ja digimarkkinointiin. Yksi ammattikorkeakoulussa opiskelun eduista on se, että opintoihin kuuluu pakollisena viiden kuukauden mittainen työharjoittelu. Mikä olisikaan parempi tapa päästä testaamaan omaa osaamistaan ja näkemään ammattilaisten työskentelyä, kuin hypätä heidän mukaansa viideksi kuukaudeksi?

Ensimmäisen kuukauden tunnelmat ja tärkeimmät opit

Työharjoittelua on nyt takana kuukausi, enkä voisi olla kiitollisempi ja onnellisempi tällä hetkellä. Heti ensimmäisestä päivästä lähtien olen kokenut todella sen rakkauden ja välittämisen ilmapiirin, mikä on yksi Aava & Bangin arvoista ja se näkyy päivittäisessä tekemisessä. Olen tuntenut oloni alusta asti todella tervetulleeksi ja vaikka yleensä jännitän uusia tilanteita, on olo täällä ollut todella vapautunut ja rento. Alussa minulle annettiin  melko vapaat kädet, jotta voisin kokeilla erilaisia työtehtäviä ja sitä kautta löytää oman polkuni. Tämän ensimmäisen kuukauden aikana olen päässyt mukaan moneen mielenkiintoiseen projektiin, joissa olen tehnyt asiakasyrityksille mm. asiakasarkkityyppejä, kilpailija-analyysejä ja sisältösuunnitelmia sekä suunnitellut digimarkkinointia ja uutta visuaalista ilmettä. Aava & Bangilla työskentely on vastannut juuri sitä, mitä olen opiskellut ja mistä olen kiinnostunut. Täällä työharjoittelija on tasavertainen osa työyhteisöä, ei kahvinkeittäjä tai sivustaseuraaja.

On ollut mahtavaa päästä mukaan työpajoihin, joissa markkinointia lähdetään suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä asiakkaan kanssa. Olen oppinut, että markkinointi on avainasemassa yrityksen kasvun kannalta. Markkinointi ei voi olla irrallinen osa muusta liiketoiminnasta, eikä sitä voi kukaan ulkopuolinen toiselle täysin määrittää. Markkinoinnin suunnittelu lähtee aina siitä, että tunnistetaan yrityksen arvot, visio, missio ja ydinlupaus. Se, mitä ollaan ja mitä ei olla. Ja se, kenelle markkinoidaan ja ketä vastaan kilpaillaan. Uudet verkkosivut, esitteet ja somepäivitykset ovat lopputulos tästä tärkeästä taustatyöstä, jota ei sovi unohtaa.

Kaikkein tärkeimpinä oppeina pidän kuitenkin sitä, millainen on hyvä työpaikka. Hyvässä työpaikassa pelataan yhdessä joukkueena, mutta huomioidaan jokaisen ainutlaatuisuus ja osaaminen. Hyvässä työpaikassa arvostetaan ja kunnioitetaan toisia sekä pidetään huoli siitä, että kaikilla on hyvä olla. Hyvässä työpaikassa ei ole tiukkaa marssijärjestystä, vaan toimitusjohtaja saattaa viedä työharjoittelijan lounaalle. Hyvässä työpaikassa panostetaan yhdessä tekemiseen ja olemiseen, esimerkiksi aloittamalla viikko aina yhteisen aamiaisen ääressä, pitämällä säännöllisesti salaattipäiviä, äänestämällä joka perjantai viikon onnistuja ja lähtemällä yhdessä matkalle Italiaan. Hyvässä työpaikassa kysytään ”mitä kuuluu?” ja heitetään työkaverille ensimmäisenä aamulla high fivet, jotta päivä lähtee hyvin käyntiin. Hyvässä työpaikassa harjoittelija otetaan oikeasti osaksi työyhteisöä ja uskalletaan antaa vastuuta. Hyvässä työpaikassa tehdään hommia täysillä ja tosissaan, mutta pilke silmäkulmassa ja hymy huulilla.

Sitä vaan tietää, kun on oikeassa paikassa. Täällä on ihmisen hyvä olla.


Kirjoittaja

Emilia Vanhatapio

Sisällöntuottaja

Kirjoittaja on brändin strategiseen suunnitteluun, kehittämiseen ja johtamiseen erikoistuva liiketalouden tradenomi, joka tekstin julkaisun aikaan työskenteli Aava & Bangilla työharjoittelijana. Nyt Emilia on tärkeä & pysyvä osa työyhteisöämme.

Viime kevät oli vauhdikas ja opettavainen sekä sukelluksena kasvuyritysten maailmaan varsin antoisa. Harjoittelijana Aava & Bangilla pääsin osaksi ihanaa ja mukaansatempaavaa työporukkaa sekä sain myös kantaa oman korteni kekoon pk-yritysten kasvun vauhdittamisessa kasvumarkkinoinnin keinoin. Viiden kuukauden aikana Keski-Suomen suurimmalla kulmasohvalla (joka on mainitsemisen arvoinen meriitti) ehdittiin yhdessä nauraa, itkeä ja iloita onnistumisista kahvikupposen äärellä. Lounastauoilla viljeltiin niin hyviä kuin huonojakin vitsejä ja sisäisen viestinnän kanavia puolestaan värittivät nauruhermoja hykertelevät gif-animaatiot. Harjoittelujaksosta ei siis puuttunut iloa ja naurua, mutta ei keväästä täysin ilman haasteitakaan selvitty.

Kasvu Open -harjoittelijana viikoittaiset työtehtäväni pyörivät pääsääntöisesti markkinointiviestinnän, yrityskontaktoinnin ja tapahtumatuotannon ympärillä. Konseptin luotsaaminen vaatii nopeaa reagointi- ja ongelmanratkaisukykyä, sillä viime hetken peruutukset ja muut pulmalliset yllätykset ovat luonnollisesti osa tapahtumajärjestäjän arkea. Tiimin tuella jokainen tulipalo saatiin kuitenkin sammutettua. Kevään helmiä olivat ehdottomasti itse tapahtumapäivät ja se energia, mitä niissä kohtasin. Yrittäjien ja sparraajien innosta loistavat silmät ja ruokatauolle venyvät intensiiviset keskustelut olivat parasta onnistumisen antia, mitä työni tarjosi. Kasvu Openin vihreä vallankumous vei minut mukanaan ja kasvatin verkostojani kevään aikana triplaten. Voiko mitään sen parempaa tarjota valmistumisen kynnyksellä horjuttelevalle nuorelle ammattilaiselle?

Ammattilaisuuden kasvukivut

Horisontissa häämöttävä valmistuminen onkin viime aikoina aiheuttanut sekä ilon pirskahduksia, että kauhunsekaisia jännityksen hetkiä. Opiskelijaidentiteettiä viimeiset kolme vuotta ylpeydellä kantaneena on vaikea kuvitella itsensä markkinoinnin ammattilaiseksi. Epävarmuus nostaa herkästi päätään, mutta onneksi harjoittelu sekä sen päätteeksi tarjottu työpaikka helpottavat osaltaan työelämään hyppäämisen aiheuttamaa ahdistusta.

Se hetki, johon viimeiset kolme vuotta ovat minua valmistaneet, koitti vihdoin viikko sitten: elämäni ensimmäinen työpäivä koulutusta vastaavassa työsuhteessa. Tilanteeni oli onnekas, sillä sain palata kahden kuukauden kesäkirmailujen jälkeen tuttuun ja turvalliseen työympäristöön Aava & Bangille. Silti tittelinmuutos harjoittelijasta työntekijäksi jännitti ja uusi työnkuva valmennusohjelmien parissa on vaatinut paljon uuden oppimista sekä oivaltamista. Päällimmäisenä tunnen kuitenkin innostusta ja inspiraatiota tapahtumarikkaan kevään sekä aurinkoisen kesän jäljiltä.

Työsuhteeni alku on toistaiseksi ollut pehmeä, vaikka sainkin mahdollisuuden sukeltaa oikeiden työtehtävien pariin jo ensimmäisenä päivänä – ”suoraan syvään päätyyn”, niin kuin meillä Bangilaisilla on usein tapana sanoa. Vastavalmistuneen näkökulmasta kyseinen lähestymistapa toimii kuitenkin mainiosti, sillä silloin ei jää aikaa vatvoa omaa epävarmuuttaan. Lisäksi tiimi on aina taustalla tukena ja kannustamassa tarttumaan härkää sarvista.

Harjoittelu – Ponnahduslauta työelämään

Mikäli työllistymismahdollisuudet mietityttävät opintojen loppusuoralla, on työharjoittelu ehdottomasti yksi parhaista valinnoista. Harjoittelijana pääset seuraamaan alasi konkareita lähietäisyydeltä ja oppimaan heiltä paljon enemmän, kuin mitä ammattikorkeakoulu tai yliopisto voivat tarjota. Lisäksi pääset itse upottamaan kätesi saveen. Osaat jo asiat teoriassa, joten on aika päästä laittamaan oppimasi käytäntöön. Työpanoksesi harjoittelijana on tärkeä, sillä työyhteisösi oppii vastavuoroisesti varmasti paljon myös sinulta. Työharjoittelussa pääset myös halutessasi kokeilemaan ja tekemään useita erilaisia asioita, mikä vahvistaa käsitystäsi siitä, millaisen uran haluat itsellesi tulevaisuudessa rakentaa. Parhaassa tapauksessa harjoittelu voi myös poikia sen ensimmäisen työpaikan.

Oma tieni markkinoinnin ammattilaisena on vasta alussa, enkä osaa vielä aavistaa, mistä löydän itseni viiden vuoden kuluttua. Vastavalmistuneelle ovat kaikki ovet avoinna ja tällä hetkellä valitsemani polku kasvumarkkinoinnin parissa tuntuu vahvasti omalta. Jotta ajatukset rivien välissä eivät jäisi täysin tulkinnan varaan, haluan mainita, että suosittelen Aava & Bangia jokaiselle harjoittelupaikkaa markkinoinnin parista etsivälle opiskelijalle tai vastavalmistuneelle. Tämän parempaa eturivipaikkaa Suomen kasvuyrityskenttään ja kasvumarkkinoinnin saloihin ei muualta löydy.


Kirjoittanut

Taru Latvala

Projektipäällikkö

Eräänä päivänä kevätauringon loimuttaessa sain kollegaltani blogikirjoitushaasteen. Aiheeksi valikoitui pitkällisten pohdintojen jälkeen ”miksi panostaa markkinointiosaamiseen”? Tuskailin kirjoittamisen kanssa ja muokkasin tekstin monta kertaa uusiksi, koska tästä kyseisestä aiheesta voi kirjoittaa niin monella tapaa sekä monesta eri näkökulmasta. Aloin jo ahdistua ajatusten määrästä, kunnes yhtenä päivänä valmennustilaisuuden jälkeen, kuin taivaan lahjana, sain yrittäjältä alla olevan lainauksen, joka vastaa täydellisesti blogihaasteessa asetettuun kysymykseen:

Koska meillä ei ole aiemmin markkinointia tehty, mietin etukäteen kovasti sitä, että onko meillä tarpeeksi hommaa siihen liittyen. Onko överi ylilyönti panostaa näin paljon markkinointiin. Markkinoinnin osaaja on ottanut paikan ihan tosi ihanasti haltuun, en tiedä enää miten selviäisin ilman häntä. Ennen hoidin asiat itse siinä sivussa, tai useamminhan ne jäivät hoitamatta kokonaan. Nyt asiat etenevät ihan eri vauhdilla, kun jollain on kokonaisuus hallussa.”

Hyviä uusia näkökulmia tullut siihen, miten toimintaa voidaan tarkastella ja siitä viestiä, kun uusi markkinoinnin osaaja ei ole liian sisällä asioissa. Itse kun ollaan oltu hommassa kauan sekä ollaan teknisiä ja mietitään laatua sekä kehittämistä. Yrityksessämme kukaan ei ole aiemmin miettinyt, miltä tämä näyttää ulospäin ja työntekijöille päin. Monet muutokset mitä on tehty, ovat aiemmin jääneet vain omien seinien sisäpuolelle. Nyt, vasta markkinoinnin osaajan myötä, me ollaan ymmärretty se.

En etukäteen tajunnut miten vähän meillä on hoidettu sisäistä viestintää. On pidetty itsestäänselvyytenä, että kaikki tietää, mutta osaaja on auttanut näkemään, miten henkilöstön voi ottaa eri tavoin mukaan ja ihan vain kertoa asioista. Se on ollut positiivista kehitystä ja porukassa se on otettu tosi hyvin vastaan. Ihmisiltä on alkanut tulla kehitysideoita omaan tekemiseen. ”

Kyseiset lauseet ovat peräisin pk-yrittäjän kynästä palautteena siitä, kun on onnistuttu rekrytoimaan markkinoinnin osaaja taloon. Kuulostaako siltä, että tätä samaa olisi myös sinun yrityksesi vailla? Yllä olevaan tekstinpätkään kiteytyy oikeastaan se olennainen markkinoinnin kokonaisvaltaisesta hyödystä, mitä usein ei osata ajatella. Markkinointi ei ole pelkästään sisältöjen tekemistä erilaisiin välineisiin, verkkosivustojen vääntämistä ja mainoksia, vaan oikeastaan se on verrattavissa siihen, että käyt ottamassa kokovartalohieronnan niskahartiaseutuhieronnan sijaan. Markkinointi on näet hyvin kokonaisvaltaista ja monessa eri osa-alueessa eteenpäin vievää. Voidaan siis ajatella, että kun palkkaat markkinoijan, palkkaat samalla taloosi myös johtajuutta, joka vääjäämättä lisää myyntiä. Tai siis, jos opettelet markkinointia, opettelet samalla myös johtamista ja myyntiä.

PK-yritysbarometri muutamalta viime vuodelta kertoo, että yritysten keskeisin kasvun este on myynti- ja markkinointiosaamisen puute. Hyvänä kakkosena perästä tulee johtaminen. Niinpä, kun panostat taiteeseen nimeltä markkinointi, panostat myös hyvin todennäköisesti tähän pyhään kolminaisuuteen nimeltä: myynti, markkinointi ja johtaminen.

Siksi siis markkinointiosaaminen.


Kirjoittaja

Teemu Kankainen

Päävalmentaja, partner